voorwaarden

VOORWAARDEN VTWONEN COLLEGE

Artikel 1.          Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Accountde persoonlijke digitale omgeving op college.vtwonen.nl (“de Website”) waar de Cursist toegang tot heeft, om gebruik te (kunnen) maken van het vtwonen college en de daarlangs aangeboden vtwonen cursussen.
College Voorwaardendeze voorwaarden.
Contenthet geheel aan informatie dat door vtwonen via de Website aan de Cursist ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de vtwonen cursussen.
vtwonen cursusde door vtwonen aangeboden cursussen, lezingen en andere aangeboden trainingen via college.vtwonen.nl.
Intellectueel Eigendomalle rechten van intellectuele of industriële aard (waar onder in ieder geval auteurs- en merkrechten) met betrekking tot een vtwonen cursus en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
Cursistde natuurlijk persoon waarmee door vtwonen een Overeenkomst wordt gesloten.
vtwonenvtwonen is de aanbieder van het vtwonen college en de vtwonen cursussen en is een onderdeel van DPG Media B.V., gevestigd te Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL, Amsterdam. KvK-nummer 34172906, BTW-nummer: NL.0027.06.660.B.01.
Overeenkomstde overeenkomst tussen  vtwonen en de Cursist op grond waarvan vtwonen zich verplicht tot het leveren van de vtwonen cursussen, onverminderd alle andere verplichtingen voor vtwonen en/of de Cursist die uit deze College Voorwaarden voortvloeien.
Overeenkomst op Afstandeen Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Websitecollege.vtwonen.nl

Artikel 2.          Toegang tot een vtwonen cursus

 1. De Cursist krijgt toegang tot een vtwonen cursus door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website en vervolgens de cursus te selecteren en te betalen. Op de Account zijn de Gebruiksvoorwaarden van het DPG Media account van toepassing (https://privacy.dpgmedia.nl/nl/document/gebruiksvoorwaarden). De inschrijving wordt – mits succesvol – per ommegaande via het door de Cursist opgegeven e-mailadres bevestigd.
 2. De Cursist verklaart tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Cursist die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van een vtwonen cursus uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Cursist.
 3. De Cursist staat in voor de juistheid van de gegevens ingevuld bij de registratie van het Account.

Artikel 3.          Gebruik van een vtwonen cursus

 1. Een vtwonen cursus bestaat er uit dat de Cursist toegang krijgt tot de Website, waarop de Cursist trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze College Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent vtwonen aan de Cursist een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van een vtwonen cursus, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden. Het is Cursist niet toegestaan (via de Account) derden toegang te verlenen tot de Website, een vtwonen cursus en/of de Content.
 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze College Voorwaarden mogen de voor rekening van de Cursist komende activiteiten in het kader van een vtwonen cursus, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Cursisten via een vtwonen cursus niet:
 4. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 5. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van vtwonen;
 6. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die op wat voor manier dan ook schade kunnen toebrengen en/of technische beschermingsmaatregelen kunnen omzeilen;
 7. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via een vtwonen cursus toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 8. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij vtwonen hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 9. in strijd zijn met de College Voorwaarden, het Privacy- en cookiebeleid van DPG Media B.V., of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maken op de rechten van vtwonen en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 12. de belangen en goede naam van vtwonen kunnen schaden.
 13. vtwonen biedt uitdrukkelijk geen persoonlijke begeleiding bij een vtwonen cursus. Incidentele persoonlijke antwoorden op door Cursist gestelde vragen zijn daarom vrijblijvend. vtwonen is niet verplicht op alle persoonlijke vragen of e-mails met betrekking tot de inhoud van een vtwonen cursus te antwoorden.

Artikel 4.          Beschikbaarheid van een vtwonen cursus

 1. Om een vtwonen cursus goed te kunnen volgen is een computer met internetverbinding nodig. De Cursist is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van een vtwonen cursus.
 2. vtwonen levert de vtwonen cursussen op basis van een inspanningsverplichting. vtwonen geeft geen garantie dat de Website en de vtwonen cursussen te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. vtwonen is tegenover de Cursist op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van een vtwonen cursus. vtwonen zal in een dergelijk geval deze niet op een andere manier aanbieden.
 3. vtwonen is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Cursist, een vtwonen cursus, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. vtwonen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor content die door derden wordt aangeboden in het kader van de Website en een vtwonen cursus.

Artikel 5.          Betaling

 1. Voor het gebruik van een vtwonen cursus is de Cursist een eenmalige vergoeding verschuldigd op basis van de door vtwonen vastgestelde tarieven en andere afspraken. Alle tarieven zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Vanaf het moment van betaling is toegang tot de vtwonen cursus direct en voor de duur als aangegeven bij de vtwonen cursus, ten hoogste voor de duur van 1 jaar, beschikbaar, ongeacht het moment waarop men daadwerkelijk start met de vtwonen cursus.
 3. Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Als geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Als na het verstrijken van de termijn door vtwonen nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Cursist direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Cursist over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Cursist na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan vtwonen de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door vtwonen gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Cursist. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 40,-. Indien de Cursist een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
 5. Ingeval van verzuim is vtwonen gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de vtwonen cursus met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 6. Klachten met betrekking tot facturen en/of vtwonen cursus schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Herroepingsrecht: Cursist heeft tot 14 dagen na aankoop van de toegang tot een vtwonen cursus het recht deze te herroepen.

Artikel 6.          Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens door DPG Media B.V., de uitgever van vtwonen, is het privacy- en cookiebeleid van DPG Media B.V. van toepassing.
 2. vtwonen, haar personeel en/of voor vtwonen werkzame personen zullen de door de Cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 3. De Cursist geeft vtwonen volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van een vtwonen cursus.

Artikel 7.          Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom met betrekking tot de Content op de Website berust bij vtwonen en/of haar licentiegevers. Niets in deze College Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Cursist of derden. Deelname aan een vtwonen cursus geeft Cursist dan ook niet het recht de Content te kopiëren of verder te verspreiden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze College Voorwaarden mag de Cursist niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vtwonen:
 3. (onderdelen van) een vtwonen cursus, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
 4. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
 5. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
 6. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met vtwonen en/of vtwonen college en/of een vtwonen cursus;
 7. deelname en/of afronden van de vtwonen cursus geeft de Cursist niet het recht zich te presenteren als ‘vtwonen stylist’, ‘stylist opgeleid door vtwonen’ of andere varianten waarbij wordt aangehaakt bij het merk vtwonen;
 8. in het kader van de deelname aan een vtwonen cursus inbreuk maken op de rechten (zoals auteursrechten) van derden.

Artikel 8.          Garanties

 1. Een vtwonen cursus bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Cursist deze aantreft op het moment van gebruik. vtwonen geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de vtwonen cursus, tenzij anders is bepaald in deze College Voorwaarden. vtwonen is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat vtwonen voor schade aansprakelijk is jegens de Cursist, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
 2. Directe schade;
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals winstderving, schade aan hard- en software en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten; en
 4. De door de Cursist aan vtwonen betaalde vergoedingen voor het gebruik van een vtwonen cursus waaruit de aansprakelijkheid van vtwonen is voortgevloeid.
 5. De aansprakelijkheid van vtwonen strekt zich eveneens uit tot alle ondergeschikte en hulppersonen van vtwonen die werkzaamheden verrichten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. In het geval dat Cursist voor schade aansprakelijk is jegens vtwonen, in het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze College Voorwaarden (bijvoorbeeld omdat Cursist in strijd met artikel 7.2f inbreuk maakt op de rechten van derden), vrijwaart Cursist vtwonen hiervoor.

Artikel 10.        Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een vtwonen cursus. De Cursist kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door een e-mail of brief te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens, onder vermelding van ‘opzeggen vtwonen cursus’. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst brengt geen recht op enig betaling met zich.
 2. Herroepingsrecht. Cursist heeft bovendien gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen, en al dan niet met gebruikmaking van het op de website aan de Cursist ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden. Als Cursist binnen de herroepingstermijn van 14 dagen zich toegang verschaft tot een vtwonen cursus, verklaart deze hiermee afstand te doen van dit herroepingsrecht.
 3. vtwonen is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen, waarbij vtwonen naar rato van het reeds door Cursist afgenomen deel van een vtwonen cursus betaalde vergoeding zal restitueren aan Cursist.
 4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die vtwonen ter beschikking staan, is vtwonen te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om een vtwonen cursus (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, vtwonen cursus verlening te beëindigen en te weigeren om een vtwonen cursus te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
 5. De Cursist op enige wijze in strijd handelt met deze College Voorwaarden;
 6. vtwonen van mening is dat de handelingen van de Cursist schade aan vtwonen of derden kunnen toebrengen;
 7. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Cursist per direct het recht om een vtwonen cursus te gebruiken en wordt de toegang tot een vtwonen cursus direct ontzegd. vtwonen verwijdert bij opzegging het Account. vtwonen is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Cursist te verstrekken.

Artikel 11.        Overige

 1. vtwonen kan op ieder moment het aanbod en/of de inhoud en/of de prijs van een vtwonen cursus wijzigen.
 2. vtwonen is gerechtigd deze College Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. vtwonen zal de gewijzigde College Voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. De actuele versie hiervan staat altijd op college.vtwonen.nl
 3. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 4. In geval van geschillen tussen vtwonen en de Cursist is de Rechtbank Amsterdam uitsluitend bevoegd.

Hoofddorp, 10 juli 2020